Tính năng Bản tin tra cứu được chia thành 2 tính năng nhỏ là Bản tin tự động gửi, và Tra cứu chủ động, cụ thể theo bảng dưới sau:

Tính năng Cú pháp tin nhắn Mô tả Thời gian truy xuất dữ liệu Thao tác
Bản tin tự động gửi Tin nhắn thông báo sẽ được tự động hàng ngày trong khung giờ cố định cho khách hàng. Khung giờ cố định: 8h00 Bản tin được gửi vào ngày n sẽ lấy thông tin từ 0h00 đến 23h59’59’’ của ngày n-1. Bật tính năng/Tắt tính năng LOG ON gửi 9336/LOG OFF gửi 9336
Tra cứu chủ động Khách hàng chủ động gửi yêu cầu bằng cách nhắn tin tới 9336, bản tin trả về ngay lập tức. 24h trở về trước kể từ thời điểm nhắn tin Để nhận bản tin tra cứu ngay lập tức LOG gửi 9336

Từ ngày: tới:
STT Thuê bao bị chặn
gọi đến
Thời gian chặn Ghi chú